Isnin, 13 September 2010

Bid'ah dalam Bidang Ilmu Agama: Mengaku Lebih Memahami Salaf Berbanding Ulama' Terdahulu

by Abu Hibah on Monday, September 13, 2010 at 4:15pm
Antara gejala buruk yang berlaku dalam bidang ilmu agama adalah kemunculan golongan yang mengaku lebih memahami manhaj salaf berbanding para ulama' sebelum mereka yang mereka gelar sebagai "khalaf". Untuk menjadikan diri mereka berhak mengetahui siapa sebenarnya salaf dan apa sebenarnya manhaj salaf, maka mereka menamakan diri mereka sebagai "salafi", iaitu orang yang mengikut jejak salaf.

Ini adalah suatu bid'ah dalam bidang ilmu agama yang tidak pernah berlaku sebelum kemunculan golongan ini. Mengaku "salafi" tidak menjadikan seseorang itu mengikut salaf dan menganggap orang lain sebagai "khalafi" tidak menyebabkan mereka tidak mengikut salaf. Ukurannya adalah dengan merujuk tulisan-tulisan para ulama' salaf itu sendiri, untuk menilai siapa sebenarnya yang mengikut salaf.

Kejahilan Terhadap Istilah

Golongan intelektual separuh matang yang muncul dalam lapangan intelektual Islam terpaksa mewujudkan terminologi-terminologi (mustalahat) baru untuk mengabui golongan yang lebih jahil daripada mereka. Lalu, mereka menggunakan istilah tertentu yang diberi takrif baru yang menyalahi penggunaannya yang asal untuk mendominasi dan memonopoli istilah tersebut.

Maka, wujudlah terminologi seperti "salafi", "khalafi" dan sebagainya yang mana sebelum ini, para ulama' hanya menggunakan istilah khalaf dan salaf sahaja.

Salafi di sisi golongan ini adalah: "orang yang mengikut manhaj salaf".

Khalafi di sisi golongan ini adalah: "orang yang tidak mengikut manhaj salaf".

Padahal, istilah salaf dan khalaf yang digunakan oleh para ulama' secara sepakat sebelum kemunculan golongan ini adaah:

Salaf: Generasi yang hidup dalam kurun pertama sehingga kurun ketiga hijrah, atau sehingga kurun kelima hijrah. Paling kuat adalah, sehingga kurun ketiga hijrah.

Khalaf: Generasi yang hidup setelah kurun ketiga atau kelima hijrah.

Maka, istilah salaf dan khalaf dalam penggunaan asal para ulama' tidak pernah bermaksud suatu perbezaan manhaj, tetapi lebih berbentuk perbezaan tempoh masa. Sehinggalah muncul golongan wahabi ini, yang meneruskan semangat Ibn Taimiyyah yang sering mengaku lebih memahami salaf berbanding ulama'-ulama' lain sebelumnya yang dianggap kurang memahami manhaj salaf, lalu memulakan usaha menamakan diri sebagai salafi lalu menamakan selain mereka sebagai khalafi.

Dengan usaha ini mencetuskan suatu perkembangan di mana golongan ulama' yang berlainan kefahaman daripada mereka dianggap sebagai tidak mengikut salaf walaupun para ulama' tersebut adalah majoriti ulama' Islam. Bagi mereka, tokoh-tokoh yang memahami "salaf" yang sebenar hanyalah beberapa kerat sahaja seperti Sheikh Ibn Taimiyyah, Sheikh Ibn Al-Qayyim, Sheikh Muhammad Abdul Wahab dan sebagainya.

Sedangkan, majoriti ulama' lain yang beraliran Asya'irah dan Maturidiyyah dalam bidang aqidah adalah "khalafi" yang tidak mengikut mazhab dan manhaj Salaf. Maka, sebagai contoh, muncullah situasi seorang insan yang mungkin hanya seorang pekerja di sebuah kilang, mengaku lebih memahami salaf berbanding Hujjatul Islam, Al-Imam, Al-Mujtahid, Al-Faqih, Al-Usuli Sheikh An-Nizhamiyyah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang merupakan mudir kepada sebuah madrasah terbesar di zaman beliau iaitulah Al-Madrasah An-Nizhamiyyah.

Situasi lain pula muncul seorang insan kerdil yang masih tidak mengenal beza antara mubtada' dengan khabar lalu mengaku lebih mengikut Al-Qur'an dan AS-Sunnah dalam masalah aqidah berbanding Al-Imam Al-Hafiz Al-Muhaddith Amirul Mu'minin fi Al-Hadith Ibn Hajar Al-Asqollani, pensyarah kitab Sahih Al-Bukhari.

Situasi lain pula, muncul seorang insan kerdil yang tidak memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah melainkan dengan merujuk terjemahan, mengaku lebih memahami apa itu sunnah dan apa itu bid'ah berbanding Al-Imam Al-Mujtahid Al-Mutlaq, Al-Hujjah, Imamul Mazhab, Muhammad bin Idris As-Syafi'e sehingga boleh menuduh amalan doa qunut pada waktu Subuh yang diamalkan oleh Imam As-Syafi'e tersebut adalah suatu bid'ah sedangkan Imam As-SYafi'e adalah seorang tokoh yang telah menghafal bukan setakat Al-Qur'an, tetapi juga kitab hadith yang awal dihimpunkan iaitulah kitab Al-Muwatha' secara keseluruhannya sebelum mencapai umur baligh.

Lihatlah ukuran situasi-situasi ini. Tidak adakah suatu bid'ah lebih besar daripada bid'ah sebegini? Ungkapan: saya "salafi" bahkan lebih "salafi" daripada Al-Imam Al-Ghazali (hidup tahun 450 Hijrah dan meninggal dunia tahun 505 Hijrah) bahkan lebih memahami sunnah dan bid'ah berbanding Al-Imam As-Syafi'e (150-204 H) seolah-olah berkumandang secara lisan hal di mana-mana oleh pengikut golongan ini.

Khalaf adalah Penerus Manhaj Salaf

Seseorang perlu ketahui bahawasanya apa yang dimaksudkan sebagai "Khalaf" adalah para ulama' yang hidup setelah berlalunya zaman salaf yang meneruskan manhaj umum para ulama' salaf. Khalaf tidak pernah bererti suatu golongan ulama' yang berbeza dengan ulama'-ulama' salaf dari sudut aqidah, manhaj fiqh dan akhlak.

Istilah salaf sendiri bererti

سَلَفَ يَسْلُفُ سَلَفاً وسُلُوفاً: تقدَّم

Maksudnya: Salaf: Taqaddam iaitu terdahulu. [Lisan Al-'Arab, madah salafa]

والسَّلَفُ والسَّلِيفُ والسُّلْفَةُ: الجماعَةُ المتقدمون

Maksudnya: "As-Salaf, As-Salif dan As-Sulfah: Golongan Terdahulu [ibid]

Jadi, seseorang yang mengaku sebagai "salafi" secara bahasanya bererti orang yang terdahulu. Sepatutnya sudah tidak hidup lagi kerana dia sepatutnya digantikan oleh orang yang kemudian. Oleh kerana itulah para ulama' salaf tidak menyebut diri mereka sebagai "salafi" ketika mereka hidup kerana para ulama' khalaflah yang memanggil mereka sebagai ulama' salaf kerana mereka telah berlalu dan mendahului generasi kemudian.

Khalaf pula bererti generasi yang ditinggalkan setelah generasi terdahulu. Ia dari perkataan khalafa yang bererti ke belakang atau kemudian.

الخَلْفُ ضدّ قُدّام

Maksudnya: Khalfu adalah lawan bagi Quddam (hadapan) [Lisan Al-'Arab, madah: khalafa]

Seseorang itu tidak dinamakan sebagai khalaf bagi sesuatu melainkan dia penerus kepada apa yang dilakukan oleh orang terdahulu. Maka, dinamakan para ulama' khalaf sebagai khalaf kerana mereka meneruskan apa yang dipegang oleh ulama' salaf, bukan kerana mereka berbeza dengan salaf. Orang yang memahami ulama' khalaf berbeza dengan ulama' salaf dari sudut pegangan dan kefahaman agama yang usul adalah suatu kefahaman batil terhadap maksud khalaf itu sendiri.

Rasulullah s.a.w. sendiri memuji generasi khalaf ini yang meneruskan usaha menjaga kemurnian agama daripada golongan jahil dan batil.

Rasulullah s.a.w. bersabda:

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين

Maksudnya: "Ilmu ini akan dipikul oleh setiap khalaf (orang yang kemudian) dari kalangan yang adil daripadanya, yang menafikan tahrif (penyelewengan) pelampau, kepincangan golongan pembuat kebatilan dan takwilan orang-orang jahil".

[Hadith diriwayatkan secara mursal dalam sebahagian riwayat (Misykat Al-Mashabih) dan disambung secara sanadnya kepada sahabat kepada Rasulullah s.a.w. oleh Al-Imam Al-'Ala'ie. As-Safarini mengatakan ianya sahih dalam kitab Al-Qaul Al-'Ali m/s: 227]

Ulama' Khalaf adalah Salaf Pada Generasi Setelah Zaman Salaf

Kita perlu menyedari hakikat ini, dengan menyusuri sejarah dan lembaran tulisan ulama' tentang hakikat bahawasanya majoriti ulama' khalaf sebenarnya adalah penerus manhaj dan kefahaman ulama' salaf dalam bidang agama. Nama-nama seperti Asya'irah, Maturidiyyah dan sebagainya dalam bidang aqidah adalah suatu tradisi yang sama seperti nama-nama Syafi'iyyah, Malikiiyyah, Ahnaf dan Hanabilah dalam bidang fiqh. Ia tidak lebih daripada himpunan manhaj seragam dan perkembangan kaedah pendalilan (istidlal) dalam sesuatu bidang ilmu, bukan suatu kelaianan atau percanggahan daripada apa yang difahami oleh salaf. Hatta mengaku "Salafi" juga adalah kelainan daripada salaf itu sendiri.

Oleh sebab itulah, ramai tokoh-tokoh Asya'irah dalam bidang aqidah menulis kitab-kitab aqidah lalu menisbahkan aqidah mereka kepada as-salaf as-sholeh. Antaranya adalah:

Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi Al-Asy'ari yang menulis kitab berjudul:

الاعتقاد علي مذهب السلف اهل السنه و الجماعه

(Al-I'tiqad 'ala Mazhab As-Salaf Ahl As-Sunnah wal Jamaah yang bermaksud: Kepercayaan berteraskan mazhab Salaf ahli sunnah wal jamaah).

Sudah pasti kitab ini mengandungi perbahasan-perbahasan aqidah secara manhaj Asya'irah, namun di sisi Al-Imam Al-Baihaqi, ianya tidak lain melainkan aqidah mazhab Salaf juga. Jadi, Asya'irah juga adalah "Salafiyyah" (jika ingin digunakan istilah sekarang) pada asalnya, bahkan lebih awal sebagai "Salafiyyah" berbanding Salafiyyah Wahabiyyah yang muncul kemudian.

Begitu juga Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis kitab berjudul:

Iljam Al-Awam 'An Ilm Al-Kalam

Dalam kitab tersebut menjelaskan manhaj sebenar salaf dalam berinteraksi dengan ayat-ayat dan hadith-hadith mutasyabihat dengan cara tafwidh. Beliau menisbahkan manhaj ini (walaupun sebagai antara ulama' Asya'irah) kepada manhaj As-Salaf AS-Sholeh. Dalam Muqoddimah kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali mengkritik Hasyawiyyah yang memahami nas-nas yang zahirnya tasybih secara zahir, lalu mengaku ianya sebagai aqidah salaf, kemudian beliau menjelaskan manhaj as-salaf yang sebenar secara manhaj asy'ari. Maka, Al-Ghazali juga cuba menetapkan ke"salafi"an beliau tanpa mengaku "salafi".

Oleh sebab itulah, tokoh besar Al-Azhar AS-Syarif, Sheikh Abu Zahrah menjelaskan pertembungan Asya'irah, Maturidiyyah, Ibn Taimiyyah dan Wahabi dalam masalah aqidah di mana ianya adalah dalam usaha mengaku siapa lebih memahami as-salaf yang sebenar. Kemudian, Sheikh Abu Zahrah menguatkan pendapat bahawasanya, cara Al-Imam Al-Ghazali (Asya'irah) dan Maturidiyyah dalam memahami Salaf lebih tepat berbanding cara Ibn Taimiyyah memahami salaf dalam masalah aqidah. [Rujuk kitab Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyyah]

Mengaku "Salafi" Adalah Bid'ah yang Bahaya

Maka, benarlah kesimpulan yang dibuat oleh tokoh besar iaitu Sheikh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti dalam kitab As-Salafiyyah, bahawasanya bermazhab dengan mazhab salafi adalah suatu bid'ah yang bahaya. Sila rujuk di sini:http://www.dahsha.com/uploads/SalafyyaBouti.pdf

Ini kerana ianya seolah-olah menyimpulkan beberapa perkara:

As-Salaf itu bukan semata-mata suatu zaman yang diberkati, tetapi suatu himpunan keseragaman manhaj dalam bidang agama. Padahal, keseragaman manhaj dalam bidang agama tidak berlaku dalam keseluruhan salaf. Dalam bidang fiqh sahaja ada perbezaan antara Ahl Hadith dengan Ahl Ra'yi. Dalam bidang aqidah juga berbeza-beza manhajnya. Al-Imam Ahmad berbeza dengan Al-Imam Al-MUhasibi dan Ibn Kullab. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari berbeza dengan Al-Imam Ahmad dalam masalah lafaz Al-Qur'an. Begitulah masalah-masalah lain. Jadi, tidak ada namanya mazhab salaf dalam erti kata suatu himpunan keseragaman manhaj dalam bidang agama. As-Salaf dalam istilah sebenar hanyalah suatu tempoh masa yang diberkati.

Ia seolah-olah mengeluarkan selain daripada "salafiyyah" daripada pengikut salaf yang sebenar. Oleh kerana itulah, munculnya Salafiyyah Wahabiyyah yang menafikan Asya'irah, Maturidiyyah, Sufiyyah dan sebagainya daripada pengikut salaf yang sebenar. Salafiyyah Wahabiyyah telah menjuarai dominasi "mengikut salaf" lalu menganggap selain mereka sebagai "tidak mengikut salaf". Ini suatu prasangka yang bahaya kerana tidak mengikut salaf dalam masalah usul agama bererti tidak mengikut Rasulullah s.a.w. dan para sahabat r.a.. Ini adalah tohmahan yang sangat bahaya. Oleh kerana itulah, ramai orang jahil menganggap para ulama' Asya'irah, MAturidiyyah dan Sufiyyah tidak mengikut aqidah sebenar Rasulullah s.a.w. dan para sahabat r.a.. Ini membawa kepada menuduh sesat selain mereka yang mengaku "salafi".

Padahal, Asya'irah, Maturidiyyah, Sufiyyah dan sebagainya yang masih dalam lingkungan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah hanya berbeza manhaj dan pendekatan dalam bidang agama, bukan berbeza isi kandungan kefahaman agama dengan as-salaf. Pendekatan dan manhaj adalah suatu yang berkembang mengikut zaman sepertimana juga kemunculan mazhab fiqh pada awal kurun ketiga hijrah lalu diteruskan sehingga hari ini. Tidak boleh mengatakan mazhab syafi'e, atau mazhab maliki bukan fiqh Rasulullah s.a.w kerana mazhab adalah himpunan cara ulama' memahami dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w..

Maka, tidak perlu mengaku "salafi" untuk dinilai sebagai mengikut as-salaf as-sholeh. Ukurannya jelas iaitu dengan memahami agama mengikut kefahaman as-salaf as-sholeh. Rujuklah kitab-kitab ulama' salaf sendiri. Bukan sekadar merujuk satu dua tokoh kemudian yang mengaku hanya mereka sahaja yang memahami salaf. Adalah suatu kepincangan apabila seseorang menjelaskan tentang manhaj salaf namun rujukannya adalah bukan salaf seperti Sheikh Ibn Taimiyyah dan Muhammad Abdul Wahab sedangkan banyak lagi tulisan para ulama' salaf muktabar boleh dirujuk. Sheikh Ibn Taimiyyah tidak semestinya tepat dengan kefahaman salaf dalam semua masalah dan para ulama' lain tidak semestinya tidak memahami salaf yang sebenar. Banyakkanlah lagi bahan kajian agar kita jujur dalam membuat kajian.

Aku ceduk dari tulisan Ustaz Raja Ahmad Mukhlis.....terima kasih!

Rabu, 1 September 2010

Nama2 lain bagi surah Al-Ikhlas


Surah ygang diturunkan di Mekah dan punyai 4 ayat. Ia menetapkan  dalam diri kita akan keesaaan Zat Allah, keesaan Sifat ketuhananNya dan keesaan perbuatanNya. Dinamakan surah Al-Ikhlas  (Tauhid yang sebersih-bersihnya) kerana dalam surah ini Allah swt memerintahkan junjungan besar Rasulullah saw supaya menegaskan kepada umum: Bahawa Allah Taala Maha Esa – dan tiada bandinganNya.

Intisari surah ini memberi kesedaran kepada hati kecil manusia tentang iktiqad tauhid yang sebersih2nya, untuk dijadikan asas dalam peribadatannya dan seterusnya bawaan dalam alam kehidupan. Jadi tumpuan manusia yang mengaku hamba adalah pada penciptanya (Allah) semata2, tidak lain dan tidak bukan, masa senang dan susahnya kerana padaNya tempat pergantungan. Dialah punca bagi segala keadaan, kekuasaan dan ketetapan.

Ada pun nama2 surah Al-Ikhlas....banyak rupanya.. pun fadhilatnya. Patutlah Nabi kata sapa yg membacanya seumpama membaca sepertiga Al-Quran.

1- Al-Ikhlas - Kata Abu Said Al-Hanafi dinamakan sedemikian kerana surah ini akan menyelamatkan pembacanaya dari kesusahan dunia, kesukaran Sakratul Maut, kegelapan kubor dan kesusahan hari Kiamat.

Mankala kala Qatadah, surah ini khusus membicarakan Sifat Allah. Bersih dari kata2 membicarakan bab2 dunia atau akhirat.

2-Suratul Tafrid, dan Suratul Tajrid juga disebut Surah At-Tauhid - tidak membicarakan sifat Allah yg len kecuali sifat Salbiyah....yakni sifat yg x dak pada makhluk. sifat Jalal. sapa yg dok ralit baca surah nih akan terlepas dari sifat Abu Jahal, selamat dari siksa Neraka..Kalau di akhirat sana tidak akan dicampur bersama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab.

3. Dinamakan juga Surah Amnajah kerana terselamat dia dunia dan akhirat. Di duinia dia selamat dari bencana alam dan di akhirat selamat dari azab dan siksa neraka Jahannam.

4. Surah Al-Wilayah - barangsiapa rajin membacanya termasuk ia dari para AuliyaNya dan barangsiapa mengerti dan kenal betul Allah pada jalan ini maka ia selalu dlm pemeliharaan Allah dan mendapat rahmatNya.

5. Surah Annasbah - الله احه الله الصمد وان الصمدلا جوف له
"Setiap sesuatu ada bandingannya, sedang bandingan Allah Qul huwallaahu ahad. Allahush Shomad. Kerana Ash Shomad itu tiada tandingnya."

6. Surah Al-Ma'rifah - Ada riwayat Nabi menunjukkan pada seseorang yg sholat 2 rokaat dan baca surah ini mudian lebih kurang kata Nabi.."Nilah orang yg makrifat pada Tuhannya."

7. Surah Al-Jamanad - Ada hadith berbunyi..."Sesungguhnya Allah Maha Indah, suka pada brg yg indah. Nabi ditanya: Ya Rasulullah. Apakah makna Maha Indah? Maka jawab baginda:" Keindahan Allah itu dgn sifatNya Yang Esa. Tempat meminta. Tidak beranak. Tidak diperanakkan. Tidak ada bandingan dgn sesuatu. Dan keindahannya seorang hamba ialah mengenal akan sifat2 Allah spt. ini."

8. Surah al-Mugosyqosyah - siapa yg membacanya akan sembuh dari penyakit syirik.

9. Surah Al-Mu'awwadzah - syor Nabi pada Saydina Ali masa jadi pengantin pada Sayyadatina Siti Fatimah masa mengambil utk diwak pulang ke rumahnya supaya membaca bersama surah ini ngan surah Al-Falaq dan An-Nas.

Cerita len ada diriwayatkan Nabi suruh baca surah Ai-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas di waktu pagi dan petang.."..cukuplah engkau membaca ini dlm soal dunia akhirat."

10. Surah Al-Asas - Dari Qatadah, dari Anas dari Nabi saw. Dikukuhkan 7 petala langit dan 7 petala bumi atas firman Allah..Qul huwallaahu ahad dan sekirannya akidah agama2 lain yg kata tuhan itu dua atau tiga atau ramai lagi maka kan runtuhlah dunia spt firman Allah..

لوكان فيهما ا لهة من دون الله لفسدتا

'Jika sekiranya di langit dan di bumi ada banyak tuhan selain Allah, pasti bumi dan langit akan hancur."

Dan firman Allah lagi yg maksud.."Hampir2 saja langit2 akan runtuh kerananya dan bumi menjadi terbelah dua dan gunung ganang akan meledak, kerana mendengar perkataan mereka yg mengatakan Tuhan itu mempunyai anak."

Allah! betapa murkanya Allah pada pelaku syirik...tu baru kat alam ciptaanNya, apatah lagi pada diri pelaku syirik. Pasti hancur tak leh nak cerita..Sebab itu kita wajib bertauhidkanNya dan memakmurkan dunia ini.

11. Surah Al-Maani'ah - riwayat dari Adhohak bin Muhazim dari Ibnu Abas ra...."Sesungguhnya Allah swt telah berfirman kpd Rasul saw pada malam Mikraj: Aku berikan surah Al-Ikhlas, ya Muhammad suatu kebanggaan yg tersimpan dlm ArasyKu. Ia dapat menolak azab kubur dan siksa neraka.

12. Surah Al-Muhdhorah - sapa yg membaca Qul huwallaahu ahad, malaikat akan selalu hadir akan mendengarkannya.

13. Surah Al-Munfiroh - syaitan tergedik2 akan lari lintang pukang bila mendengar surah ini dibaca.

14. Surah Al-Baro'ah - Sabda Nabi saw.." Sapa yg baca Qul huwallaahu ahad dalam solat atau di luar solat Allah tuliskan dia bebas dari api neraka."

15. Surah Al-Muzakhorah - Kerana sapa yg bacanya akan teringatlah akan bertauhid kpd Allah. Dan kalau selalu membacanya akan mengingatkan dia akan apa yg dihajatkannya. Masa kita baca surah nih ..apa yg kita rasa..? Rasa dekat kan ngan Allah..Allah dok tengok kita... Allah dok mendengar kita...kan..kan!

16. Surah Annur - Sabda Nabi saw...

لكل شيء نور ونور القرأن قل هو الله احد

"Tiap sesuatu punyai cahaya. Cahaya Al-Quran Qul huwallaahu ahad."

17. Surah Al-Amaan - hadith Qudsi..dari Tafsir Al-Kabir.

لااله الا الله حصني فمن دخله امن من عذابي

"Laa ila haillallah sebagai bentengku, sapa masuk dalamnya amanlah ia dari azabku."

Geng2 pesilat dok baca ni bila berhadapan ngan musoh...leh gak nak amal2 nih..

18. Surah Al-Muqarrobah - dalam Tafsir Al-Hanafi dinamakan Al-Muqarrobah..pendekatan. Sapa yg banyak baca surah ni bererti dia sudah bertaqarrub kpd Allah.

Diceritakan sorang lelaki mai jumpa Rasulullah saw:" Ya Rasulullah. Sesungguhnya aku banyak dosa. Tunjukilah aku apakah jalannya aku dapat mendekatkan diri kpd Allah?"

"Jawab Nabi: Perbanyakkanlah engkau membaca Qul huwallaahu ahad. Sesungguhnya engkau sudah mendekat Allah."