Isnin, 4 Oktober 2010

Hadith: Sistem Isnad dan penulisannya wujud sejak Nabi saw hidup lagi.

Dari sudut pandangan traditional Islam, hadith telah diterima pakai secara mutlak sebagai rujukan kedua selepas Al-Quran. Penerimaan dan pengiktirafan hadith mempunyai hubungan rapat dengan taraf hadith itu sendiri sebagai penafsir atau pengulas yang paling sahih yang mana kedudukannya terkebawah sedikit daripada Al-Quran. Kalangan Sarjana dan Ulama Islami yang muktabar telah meletakkan satu peraturan umum yang perlu dijadikan panduan bahwa sesiapa juga yang ingin membuat tafsiran terhadap ayat2 Al-Quran , maka pertama2 dia mestilah mencari tafsiran tersebut dari isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Ini adalah kerana ayat2 Al-Quran itu sendiri, menurut pandangan sarjana dan ulama, lengkap-melengkapi antara satu sama lain; apa yang agak ringkas di satu tempat dalam Al-Quran, mungkin diperincikan di tempat yang lain.

Bagaimanapun sekiranya tafsiran yang diperlukan tidak ditemui di dalam Al-Quran, maka pada waktu itu dia mestilah menoleh kepada hadith, kerana kandungan hadith sememangnya dianggap sebagai juru ulas lanjut kepada kandungan Al-Quran. Ini telah disepakati oleh jumhur ulama berpandukan sebuah hadith dari Nabi saw yang bermaksud, “Sesungguhnya aku (Rasulullah saw) telah dikurniakan Al-Quran serta sesuatu yang sama dengannya.”

Para sarjana Muslim menafsirkan ungkapan “sesuatu yang sama dengan Al-Quran” itulah Hadith atau Sunnah Rasulullah saw. Jadi adalah cukup jelas kedudukan hadith selaku pengulas atau penafsir lanjut kepada ayat2 Al-Quran yang dalam banyak keadaan diturunkan dalam bentuk yang agak ringkas.

Kita ambil contoh, perhatikan perintah mendirikan sembahyang yang diungkapkan cukup ringkas dalam Al-Quran:

واقيمواالصلوة......

“Dirikanlah sembahyang…” Surah Al-Baqarah: 43, 83, 110 dan Surah An-Nisaa’: 77, 103 dll.

Al-Quran tidak menerangkan bagaimana dan cara2 untuk melakukan solat itu.  Tapi  ini telah diterangkan sendiri oleh Nabi saw. Perincian lanjut tentang cara2 dan kaifiyat sembahyang juga ditunjukkan oleh Rasulullah saw sendiri menerusi laku perbuatan baginda atau gesaan2 baginda secara lisan. Pun halnya dengan perintah menunaikan zakat, diungkapkan secara ringkas dalam Al-Quran……… االزكوة وءاتو .......sebagai “Keluarkanlah zakat..” Surah Al-Baqarah: 43, 83, 110 dan Surah An-Nisaa’: 77, 103 dll. Perincian mengenai penghuraian zakat mesti dicari dlam isi kandungan hadith.

Maka adalah logik dan amat wajarlah hadith diterima sebagai sumber kedua kepada seluruh isi kandungan pengajaran Islam. Malah keduanya sangat berhubung rapat dan tidak sempurna tanpa adanya bantuan serta penjelasan daripada kandungan hadith. Dan inilah kedudukan dan autoriti Rasulullah saw itu sendiri dalam keseluruhan kerangka keagamaan Islam. Secara umumnya Al-Quran menggesa seluruh Muslim mentaati Rasulullah saw sebagaimana terkandung di dalam ayat ini:

...وماءاتىكم الرسول غخذوه وما نهكم عنه فانتهوا....

“….dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah saw kepada kamu maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya…”  (Q59 : 7)

Ternyata bahawa ketaatan kepada Rasulullah saw seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran ialah mengikut apa yang disuruhnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah saw. Tidak cukup dengan itu Allah swt telah mengangkat darjat baginda antara lain, untuk bertindak sebagai penghurai isi kandungan Al-Quran, penggubal peraturan kehidupan harian, serta juga sebagai pengadil atau hakim dalam menyelesaikan pertelagahan. Kita boleh rujuk pada ayat berikut:

...وأنزلنا إليك الذكرلتبين للنا س ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

“…dan Kami pula turunkan kepadamu (wahai Muhammad) Al-Quran yang memberi peringatan, supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan pada mereka, dan supaya mereka memikirkannya.” (Q 16 : 44 )

الذين يتبعون الرسول النبي الاءمي الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التورىة والاءنجيل يأ مرهم بالمعروف وينهىهم عن المنكرويحل لهم الطيبت ويحرم عليهم الخبءث ويضع عنهم إصرهم والآءغلل التى كانت عليهم....

“(Iaitu) orang2 yang mengikut Nabi Muhammad rasul yang ummi, yang (namanya) mereka dapati termaktub dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, ia menyuruh mereka berbuat kebajikan dan melarang daripada yang mungkar (haram), menghalalkan bagi mereka yang enak2 (lazat rasanya) dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk2, lagi membuangkan drp mereka beban2 dan belengu yang ada pada mereka….”  (Q7 : 157)

فإن تنزعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون با لله واليوم الآءخر...

“…kemudian jika kamu berbantah2 (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (kitab) Allah (Al-Quran) dan (sunnah) RasulNya – jika kamu benar2 beriman kepada Allah dan hari akhirat….” (Q4 : 59)

Gugusan ayat diatas mencatatkan sejumlah autoriti atau fungsi yang dipertanggungjawabkan oleh Al-Quran supaya dilaksanakan sepenuhnya oleh Rasulullah saw atas sifat baginda sebagai Rasul Allah kepada seluruh umat manusia. Maka dalam proses pelaksanaan tugas ini tentulah hadith terlibat secara langsung dalam mewarnai keseluruhan isi kandungan pengajaran Islam. Justru, sesiapa yang cuba menolak hadith maka bermakna dia telah menolak dan menentang ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Jelas!

Sebenarnya hadith telah sedia ditulis sejak zaman Rasulullah saw masih hidup. Ini menolak pendapat yang sewenang2nya hadith ini  dan itu palsu dan sebagainya. Hadith yang diterima mempunyai isnad, matn serta lain2 kaedah yang tidak dibincangkan di sini. Surat-menyurat telah menjadi perkara biasa sejak zaman Nabi saw hidup lagi apalagi hadith2. Mari kita selidikinya dari sudut sejarah.

A.     Masa hayat Rasulullah saw.

1.      Sebelum Hijrah Rasulullah saw (ke Madinah) baginda telah menyuruh para pengikutnya berhijrah ke Habsyah dengan menyertai sekali surat sokongan untuk diberikan kepada Negus (raja Habsyah). Dalam tempoh yang sama baginda juga telah mengutus surat kepada Musab bin Umayr dan Saraqah bin Malik dengan arahan supaya menulis perjanjian Aqabah.

2.      Selepas Berjaya menerajui Madinah, satu peristiharan bertulis mengenai pemerintahan atau pentadbiran Negara telah diumumkan, yang disebut Sahifah Madinah. Ini telah diakui oleh Ibnu Hisham dan Ahmad Zaki Safwat dalam Hamidullah, The First Written Constitution of the World, an Important Document of the Time of the Holy Prophet. Baginda juga telah membuat perjanjian bertulis dengan pelbagai kabilah di Madinah. Jadi dah ada bahan bertulis.

3.      Semasa menetap di Madinah baginda mengutus surat kepada pembesar2 kerajaan utama masa itu seperti maharaja Rom, maharaja Parsi, maharaja Byzantine, raja Habsyah, raja Mesir dan lain-lain. (Asqalani, al-Tabari, Ibn al-Athir, Hamidullah dll)

4.      Semasa Makkah telah ditakluki, Rasulullah saw telah membuat perisytiharan bertulis.

B:    Masalah Tegahan penulisan hadith

Terdapat suatu pandangan yang lazim bahawa Rasulullah saw menegah para sahabat daripada menulis hadith. Laporan ini bersumberkan dari Abu Said al-Khudri ra, Abu Haurairah ra dan Zaid bin Tsabit ra. (al-Baghdadi dalam Hamidullah)

Masalah tegahan dalam menulis hadith boleh dijelaskan menerusi cara2 berikut:

1.      Tegahan dibuat kerana takut dan bimbang al-Quran akan bercampur aduk dengan hadith. Bilamana kebimbangan ini terbukti tidak berasas, maka ia telah dibenarkan.

2.      Tegahan hanya ditujukan kepada kalangan yang baru memeluk Islam.

3.      Tegahan itu dimaksudkan untuk melarang penulisan Al-Quran dan hadith dibuat di atas bahan yang sama.                                         (al-Asqalani, Hamidullah)

Ada bukti-bukti bahawa Rasulullah saw membenarkan sebahgian para sahabat menulis hadith.

1.      Seorang sahabat dari kalangan Ansar bersungut beliau dalam banyak keadaan sukar mengingati apa yang diucapkan oleh Rasulullah saw, lalu baginda mencadangkan supaya beliau menulisnya. (At-Termitzi, Hamidullah dan Abu Shahbah).
2.      Imam al-Bukhari meriwayatkan bahawa Abu Shah meminta supaya ucapan Rasulullah saw pada hari penawanan Makkah ditulis untuknya dan Rasulullah saw membenarkannya. (as-Asqalani)
3.      Abdullah bin Amr bin As ra memberitahu Rasulullah saw bahawa beliau telah menulis apa yang baginda telah perkatakan, dan beliau bertanya sambil berkata: “ Bila masanya saya mesti menulis, bila tuan dalam keadaan sukahati, atau bila tuan dalam keadaan marah?” Rasulullah saw menjawab: “ Di dalam kedua2 keadaan itu, aku hanya memperkatakan kebenaran.” (Musnad Ahmad, Sunan Abi Daud, Tabaqat Ibn Sa’d)

C:           Zaman Para Sahabat

Pada sahabat adalah kalangan mereka yang sezaman dengan Nabi saw, mereka melihat dan mengiringi baginda semasa Hajjatul Wada’. Ada yang kata bilangan mereka seramai 90,000 orang manakala setengah yang lain seperti Ibn Athir mengatakan 140,000 orang. Sahabat yang paling akhir sekali meninggal dunia ialah Abu Tufail Amir Wathilah al-Laithi (wafat pada 100H atau 110H) Para sahabat dengan giat meriwayatkan hadith sesama mereka serta kepada generasi yang lebih muda drp mereka, apa jua yang mereka tahu dan dengar mengenai Rasulullah saw.

Setengah drp mereka menulis Sahifah iaitu secara harfinya bermakna muka surat – yang mengandungi apa yang mereka lihat, dengar dan tahu tentang Sunnah seperti apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ra dan anak muridnya Hammam bin Munabbih. Abu Hurairah meriwayatkan terus dari Nabi saw manakala anak muridnya Hammam bin Munabbih menulis dalam koleksi kecil yang dikenali sebagai Sahifah Sahihah dan anak muridnya (Hammam) bernama Mamar bin Rashid (asqalani, al-Dhahabi, Mizan al-I’tidal)

Mamar bin Rashid pula mempunyai anak murid bernama Abd Razaq bin Hammam bin Nafi al-Himyari yang kemudiannya menjadi guru kepada Imam Ahmad bin Hambal dan Abu al-Hassan Ahmad bin Yusof al-Salami. Imam Ahmad telah memasukkan Sahifah Hammam bin Munabbih (iatu drp Abu Hurairah ra) ke dalam Musnadnya sendiri. Mereka yang meriwayatkan sejumlah besar hadith ialah Jabir bin Abdullah (Hamidullah, Sahifah), Aishah binti Abi Bakr ra serta murid2 beliau, Umrah dan Qasim.

Mari kita tengok dua contoh penyebaran isnad yang bermula dari Abu Hurairah ra.
Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah saw telah bersabda apabila sesiapa di kalangan kamu bangun dari tidor, dia mestilah jangan menyentuh dengan tangannya peralatan yang biasa digunakan di rumah sehinggalah dia telah membasuh tangannya sebanyak tiga kali, kerana dia tidak tahu apa yang dijamahnya semasa  dia tidor.

Sekurang2nya 13 orang murid Abu Hurairah ra meriwayatkan hadith ini daripada beliau.

*             8 orang drp 13 orang tersebut adalah dari Madinah.
*             1 orang drp 13 orang tersebut dari Kufah.
*             2 orang drp 13 orang tersebut dari Basrah.
*             1 orang drp 13 orang itu dari Yaman.
*             1 orang drp 13 orang itu dari Syria.

Terdapat 16 orang para sarjana yang telah meriwayatkan hadith diatas drp murid2 Abu Hurairah ra.

*             6 orang drp 16 orang tersebut adalah dari Madinah.
*             4 orang drp 16 orang tersebut dari Basrah.
*             2 orang drp 16 orang tersebut dari Kufah.
*             1 orang drp 16 orang tersebut dari Makkah.
*             1 orang drp 16 orang tersebut dari Yaman.
*             1 orang drp 16 orang tersebut dari Khurasan.
*             1 orang drp 16 orang tersebut dari Hims, Syria.
Ciri istimewa yang lazim dalam kebanyakan hadith yang baik di peringkat awal abad kedua Hijrah terletak pada jumlah besar para perawi yang datang dari daerah2 dan negeri2 yang berlainan seperti yang dinyatakan tadi. Adalah tidak mungkin semua perawi berhubungan satu dengan yang lain untuk maksud memberikan bentuk dan pengertian yang sama dalam periwayatan sesebuah hadith tertentu.

Sekiranya sesebuah hadith tertentu diriwayatkan begitu ramai para perawi dengan bentuk dan pengertian yang sama maka kesahihan hadith itu tidak boleh dipersoalkan, sedangkan keamanahan individu2 para perawi tersebut telah disahkan oleh orang2 yang hidup sezaman dengan mereka.

D.           Zaman Para Tabiin

Tabiin adalah kalangan mereka yang hidup sezaman dengan Rasulullah saw tapi tidak bertemu dengan baginda saw. Para tabiin adalah berjumlah jauh lebih besar drp para Sahabat kerana setiap Sahabat mempunyai ramai pengikut atau muridnya.

Khalifah Umar Bin Abd. Aziz (wafat 101H) dari Bani Umayyah telah mengarahkan Ibn Shihab al-Zuhri (51-124H) supaya mengumpulkan hadith. Beliau juga memerintahkan Abu Bakr bin Muhammad bin Amir bin Hazm (Gabenor Madinah – 110H) supaya mengumpul hadith dari Umrah (rujuk Hamidullah). Umar bin Abd. Aziz wafat tanpa sempat melihat hasil pengumpulan hadith -  yang bertambah dengan kadar yang luas. Nama2 lain pengumpul hadith adalah Abu Qahafah (wafat 107H), Makhul (wafat 116H) dan ramai lagi termasuk Imam Malik bin Anas (93-179H).

E.            Zaman Imam al-Bukhari

Imam al-Bukhari (194 - 256H) telah menunjukkan kecerdikan dan keupayaan untuk menyelidik isnad dgn meletakkan kriteria kepada perawi. Beliau sangat teliti dalam meniliti hadith yang mempunyai isnad yang terbaik dan memasukkan hadith2 tersebut dalam kitab al-Jami’al-Sahihnya.
Dari huraian2 di atas kita boleh menyimpulkan bahawa hadith telah benar2 diriwayatkan oleh para Sahabat, sebahgiannya ditulis dan kebanyakannya dihafaz.

Memang benar dalam era pemerintahan Bani Umayyah dan permulaan zaman Abassiyah ramai orang telah memalsukan hadith untuk tujuan politik, namun akhirnya hadith telah dikumpul secara sistematik oleh ramai sarjana dan Imam al-Bukahari salah seorang yang penting dalam pengumpulan hadith kerana sikap cermat dan telitinya.

Kaedah yang digunapakai diperingkat awal penyebaran sunnah Rasulullah saw telah melahirkan isnad dan ini merupakan pertumbuhan awal sistem ini. Dan jangan lupa, dalam hubungan ini, kenyataan yang dibuat Ibn Sirin telah menjadi amat berguna hingga sekarang. Apa tu??

Ibn Sirin berkata, “Mereka telah tidak bertanya tentang isnad, tetapi apabila perang saudara – fitnah – telah berlaku mereka berkata ‘namakan kepada kami orang2 kamu; kalangan mereka yang tergolong dalam Ahlus-Sunnah, hadith2 mereka diterima, dan golongan mereka yang tergolong dalam golongan pembaharu (bida’ah) maka hadith2 mereka diabaikan.” (Muslim, Sahih, hlm 15 (Pengenalan), dan al-Hasan bin Abd Rahman al-Ramhurmuzi, al-Muhaddith al-Fasil bayn al-Rawi wa al-Wa’I, Koprulu, MSS. No. 397, Istanbul, 10a.

Sayugia, Prof. Azami telah melaporkan dalam tulisannya bahawa persoalan sistem isnad ini telahpun berlaku sejak zaman rasulullah saw hidup lagi; walaupun penggunaan biasa sistem tersebut - berdasarkan kehendak suasana – mencapai puncaknya pada akhir abad pertama Hijrah. Suka aku akan ayat yang dipakai Prof. Azami ini yang dipetik dari ‘The Isnad’ halaman 20 ….dalam memperkatakan sistem isnad ini:

As it was not possible for every Companion to be with the Prophet on every occasion, they came to an agreement between themselves to attend his circle in shifts. It was a common practice among them to inform absentees about the Prophet’s saying and deeds.

Sememangnya seperti apa yang dikatakan diatas merupakan permulaan kepada sistem isnad. Dalam keadaan tersebut para Sahabat semasa menjelaskan kepada para sahabat yang tidak berkesempatan bersama Rasulullah saw; mereka tentunya secara tabii menggunakan ungkapan2 seumpama: “Rasulullah saw melakukan sesuatu begitu dan begitu, atau Baginda berkata begitu dan begitu.” Dan itulah apa yang dikatakan sebagai Isnad.

Sumber Rujukan dari Pembacaan Artikel:

Zakaria Stapa, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, UKM

Prof. Mohammad Mustafa Azami, Studies in the Early Hadith Literiture, with a critical Edition of same Early Texts (Indiana: American Trust Publications, 1978), hlm. 183-184.